Yhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYS

Yhdistyksen nimi on Porvoon RadioHarrastajat Ry ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

Yhdistyksen virallinen kieli on Suomi.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.


2§ KERHON TARKOITUS

Kerhon tarkoitus on radioharrasteen levittäminen ja ylläpitäminen Porvoon ja lähiympäristön alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho:

 • toimii alueen radioharrastajien yhdistäjänä
 • avustaa ja neuvoo jäseniään radioharrasteeseen liittyvissä asioissa
 • kouluttaa ja neuvoo mahdollisuuksiensa mukaan radioamatööreiksi aikovia
 • toimeenpanee luentotilaisuuksia ja kursseja
 • järjestää näyttelyjä ja radioesityksiä
 • perustaa kokeiluasemia ja hankkii niille tarpeellisia välineitä
 • järjestää jäsenilleen omakustannushintaan harrasteessa tarvittavien materiaalien hankintaa mahdollisuuksien mukaan
 • kerho hankkii tarvittaessa toiminnalleen asianmukaiset luvat

3§ KERHON JÄSENYYS

Kerhon jäsenyys voi olla:

 • varsinainen jäsen
 • perhejäsen
 • nuorisojäsen
 • eläkeläisjäsen
 • kannatusjäsen
 • kunniajäsen
 • kunniapuheenjohtaja
 • ainaisjäsen

Jäsenen ja jäsenyyslajin hyväksyy kerhon johtokunta kirjallisen anomuksen perusteella.

Nuorisojäseneksi johtokunta voi hyväksyä alle 18 vuotiaan henkilön.

Eläkeläisjäseneksi johtokunta voi hyväksyä 65 vuotta täyttäneen henkilön.

Kannatusjäseneksi johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön joka haluaa tukea kerhon toimintaa.

Ainaisjäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun.

Perhejäsen voi olla vain saman talouden henkilö josta on jo vähintään yksi henkilö joko varsinainen jäsen tai nuoriso- tahi eläkeläisjäsen.

Jäsen voi kirjallisesti ehdottaa johtokunnalle kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilöä merkittävistä ansiosta kerhon hyväksi.

Johtokunta esittää ehdotuksen kerhon kokoukselle joka päättää kunniajäsenyyden tahi kunniapuheenjohtajuuden myöntämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö joka on toiminut aikaisemmin kerhon puheenjohtajana.


4§ JÄSENMAKSU

Jäsen on velvollinen maksamaan vuosittaisen jäsenmaksun jonka suuruuden vuosikokous kulloinkin määrää erikseen varsinaisille, perhe-, nuoriso-, eläkeläis- sekä ainaisjäsenelle.

Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja eivät maksa jäsenmaksua.

Kannatusjäsen maksaa vuosikokouksen erikseen henkilöille ja yhteisöille määräämän jäsenmaksun.

Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.


5§ EROAMINEN KERHOSTA

Kerhon jäsen on oikeutettu eroamaan kerhosta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoittamalla erosta merkittäväksi kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

Jo maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

Jäsen voidaan erottaa kerhosta jos tämä rikkoo kerhon sääntöjä, velvoitteita, tehtyjä päätöksiä tai hyviä tapoja vastaan.

Erottamisesta päättää kerhon johtokunta.


6 § HALLINTO

Kerhon asioita ja hallintoa hoitaa vuosikokouksen valitsema johtokunta johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan neljä (4) jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on vuosikokouksien välinen aika.

Toimikausittain on erovuorossa kaksi (2) jäsentä vuoron mukaan. Ensimmäisenä vuonna eroavat jäsenet valitaan arvalla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa sihteerin ja varainhoitajan.

Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kaksi muuta jäsentä on paikalla.

Kerholla on kaksi (2) varsinaista sekä kaksi (2) varatilintarkastajaa.

Vuosikokous valitsee tilintarkastajat ja heidän toimikautensa on vuosikokousten välinen aika.

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin; tai varapuheenjohtaja, sihteeri, tai varainhoitaja joku heistä yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa.


7§ TILIKAUSIKerhon tilikausi on kalenterivuosi ja tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään helmikuun 15. päivänä.

Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa vuosikokoukselle helmikuun aikana. 


8§ KERHON KOKOUKSET

Kerhon kokoukset: Kerholla on yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa jota kutsutaan vuosikokoukseksi.

8.1) Kerhon kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta alueen virallisessa sanomalehdessä tahi kirjeitse postin välityksellä erikseen jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kokouskutsulla. Muut viralliset tiedonannot toimitetaan samoin.

8.2) Kerho kokoontuu maaliskuun loppuun mennessä vuosikokoukseen jonka ajan ja paikan johtokunta määrää.

8.3) Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

8.3.1) Esitellään edellisen vuoden toimintakertomus

8.3.2) Esitetään edellisen tilikauden tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.

8.3.3) Päätetään tili- ja vastuuvapaudesta tai toimenpiteistä joihin tilintarkastajien lausunto voi antaa aihetta.

8.3.4) Valitaan kaksi tilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden tilit ja hallinnon. Heille valitaan kaksi varamiestä.

8.3.5) Valitaan johtokunnan puheenjohtaja alkavaksi toimikaudeksi. Hän on siten myös kerhon puheenjohtaja.

8.3.6) Valitaan kaksi johtokunnan jäsentä erovuoroisten tilalle. Jos johtokunnan jäsen eroaa toimestaan ennen erovuoroaan, valitaan lisäksi uusi jäsen eronneen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Ensimmäisen toimikauden lopussa erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet valitaan arvalla.

8.3.7) Päätetään jäsenmaksut alkavalle vuodelle

8.3.8) Käsitellään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.3.9) Käsitellään ne johtokunnan ja jäsenten johtokunnalle antamat asiat jotka on mainittu kokouskutsussa

8.4) Kerhon ylimääräinen kokous pidetään kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti määrättyä asiaa varten on vaatinut.

8.4.1) Käsitellään ne johtokunnan ja jäsenten johtokunnalle esittämät asiat jotka on mainittu kokouskutsussa.


9§ SAAMAOIKEUDET

Kerho on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamaan kiinteistöjä sekä että irtaimistoja.

Kerho on oikeutettu välittämään jäsenilleen voittoa tavoittelematta harrasteeseen liittyviä tarvikkeita.


10§ SÄÄNTÖMUUTOKSET

Näiden sääntöjen muutos- tai lisäysehdotus on esitettävä kirjallisesti kerhon kokoukselle ja sääntömuutosehdotuksesta on kokouskutsussa erityisesti mainittava.

Sääntömuutoksen hyväksymisen edellytyksenä ehdotuksen tulee saada puolet (½) annetuista ja hyväksytyistä äänistä.


11§ KERHON LOPETTAMINEN

Kerhon purkamista tarkoittavat kirjalliset esitykset on käsiteltävä kahdessa (2) peräkkäisessä; vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa ja tästä on kokouskutsussa erityisesti mainittava.

Ehdotus kerhon purkamiseksi tulee saada puolelleen kolmen neljäsosan (¾) enemmistö hyväksytyistä äänistä.


12§ KERHON OMAISUUDEN LUOVUTTAMINEN

Jos kerhon toiminta lopetetaan, sen mahdollisesti jäljellä oleva omaisuus luovutetaan Suomen Radioamatööriliitto Ry:lle muiden radioamatöörikerhojen toiminnan tukemiseen.

Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.